Projekat "PREVENCIJA ZLOSTAVLJANJA STARIH LICA"

Misija Caritasa je da se aktivno zalaže za društveni progres, fizičko, duhovno, psihološko i socijalno blagostanje, da teži stvaranju socijalne pravde i da unapređuje kvalitet života u različitim oblastima.

U tom smislu Caritas aktivnosti realizuje kroz socijalnu službu, rad sa mladima, zdravstvo, obrazovanje i edukaciju, urgentnu pomoć ljudima u nevolji, razvoj civilnog društva i razvoj socijalne ekonomije.

Tokom mjeseca se kroz razne projekte pomoć pruži za preko 2 500 korisnika.

U želji da poboljša kvalitet života starih lica Caritas Barske nadbiskupije već duži niz godina realizuje projekte u oblasti zaštite njihovih prava. Tako je u poslednjih deset godina realizovano šest projekata u oblasti brige o starima

U cilju da unaprjeđuje njihov život i promoviše njihova prava, Caritas je početkom 2013. godine pokrenuo još jedan projekat - Prevencija zlostavljanja starih lica- s obzirom na činjenicu da je pojava porodičnog nasilja postala jedan od glavnih problema savremenih porodica.

Zlostavljanje starijih ljudi je postalo ozbiljan društveni i zdravstveni problem jer predstavlja kršenje jednog od osnovnih ljudskih prava i onemogućuje ovim licima da žive dostojanstveno i da normalno participiraju u društvenom i kulturnom životu.

Planirano trajanje ovog projekta je dvije godine, a aktivnosti će se realizovati na teritoriji četri opštine: Bar, Podgorica, Cetinje i Danilovgrad. Partner u projektu je Caritas Češke, a finansira se sredstvima iz fondova Evropske Unije.

Projektom će biti obuhvaćeni neki od glavnih problema kada je riječ o zlostavljanju starijih lica:

 1. Slabi kapaciteti institucija i NVO-a u oblasti zaštite prava starijih ljudi i sprečavanja njihovog zlostavljanja;
 2. Slaba društvena participacija i politička zastupljenost starih zlostavljanih ili zanemarenih ljudi;
 3. Mali prostor koji se na političkoj sceni i javnim raspravama daje temama o zaštiti prava starih ljudi i ugroženih grupa;
 4. Nedovoljna saradnja između sektora kao i između vladinih i nevladinih tijela na ovom polju;
 5. Stigma koja postoji u našem društvu prema starijim ljudima koja njihovo uključivanje u društvene tokove čini još težim.

Projekat ima svrhu da ojača izgradnju kapaciteta crnogorskog nevladinog sektora i promoviše njihovo značajnije zalaganje u oblasti koja se odnosi na zaštitu prava starijih ljudi. Planirano je da tehnički kapaciteti 20 nevladinih organizacija budu unaprijeđeni zahvaljujući posebnim obukama i razmjeni iskustava sa drugim lokalnim, nacionalnim i EU nevladinim organizacijama. Obuke predviđene projektom će pokriti i ojačati sve glavne aspekte djelovanja NVO organizacija: kvalitet unutrašnjeg menadžmenta, sposobnost pisanja projekata i traženje finansija, zastupanje i lobiranje, obuku o pravima starijih. Kao rezultat ovoga, crnogoske NVO će biti motivisanije i sposobnije da uvećaju svoju ulogu i učešće u donošenju odluka, kada je riječ o socijalnoj zaštiti i ljudskim pravima.

Projekat takođe ima za cilj da poboljša društveno učešće i političku zastupljenost starijih ljudi u Crnoj Gori. Dakle, istovremeno će biti unaprijeđene vještine i motivacija starijih ljudi i njihovih porodica, kroz njihovo aktivno učešće na sastancima i obukama i za vrijeme cijelokupne realizacije ovog projekta.

U sklopu aktivnosti planirano je i formiranje radnih grupa u svakom od ova četri grada koje bi predstavljale određenu vrstu foruma na kojem bi ljudi iz različitih branši imali priliku da razgovaraju o problemima starijih osoba.

Radne grupe će činiti predstavnici NVO, državnih institucija, starih ljudi i njihovih porodica, profesionalaca iz oblasti zdravstva i socijalnih pitanja, predstavnika medija i ostalih zainteresovanih za ovu oblast, i baviće se oblikovanjem politika u ovoj oblasti na lokalnom nivou. Formiranje ovih timova je prvi očekivani rezultat realizacije projekta i inovativni pristup koji ima za cilj dasaradnju između javnih institucija , organizacija, udruženja i NVO-a koje rade sa starijim ljudima.

CILJEVI PROJEKTA

 • Širiti saznanje o postojanju zloupotrebe starijih lica, edukuovati i informisati javnost kako bi svi mogli da prepoznaju nasilje i da ga spriječe;
 • Osnažiti rad NVO-a u oblasti brige o starijama i omogućiti im da postanu aktivni učesnici društvenog i političkog života;
 • Stvoriti nove prilike da se NVO-i uključe u procese donošenja odluka i da se promoviše uspostavljanje dijaloga sa vladinim sektorom;
 • Promovisati društvenu reintegraciju starijih ljudi u Crnoj Gori.

CILJNE GRUPE

 • 20 NVO koje se bave problemima starijih ljudi i zaštitom ljudskih prava uopšte;
 • 100 starijih ljudi kojima su ugrožena prava.

OČEKIVANI REZULTATI

 • Proširen i poboljšan domen djelovanja 20 NVO-a koje rade sa ranjivim grupama, posebno sa starijim ljudima;
 • Usavršavanje znanja i vještina za oko 100 zaposlenih u nevladinom sektoru;
 • Sveobuhvatniji i efikasniji sistem zaštite za stare u Crnoj Gori;
 • Podignuta svijest o pravima starijijh lica u crnogorskom društvu.