CARITAS BARSKE NADBISKUPIJE

Caritas je međunarodna dobrotvorna (humanitarna) organizacija Katoličke crkve. Ona želi da pruži pomoć svakom čovjeku. Ona moli one koji imaju da daju onima koji nemaju. Cilj je da svaka osoba može živjeti životom dostojnim čovjeka.

Caritas poput Samarićanina (Lk 10, 29-37) ide putevima svijeta i svakoga koga nađe slomljenog, ranjenog, kraj puta, čisti i previja mu rane. Pritom ne pita otkud dolazi i kuda ide, ni kako se zove, niti kojim jezikom govori, Jednostavno mu previja rane i diže ga na sopstvene noge ne naređujući mu kojim putem ubuduće treba da ide. Za ono što mu je učinio ne traži nikakvu nagradu.

- Bilans stanja za 2017.godinu

- Bilans uspjeha za 2017.godinu

MISIJA CARITASA BARSKE NADBISKUPIJE

Misija Caritasa Barske nadbiskupije je da se aktivno zalaže za društveni progres, fizičko, duhovno, psihološko i socijalno blagostanje, socijalnu pravdu i unapređenje kvaliteta života u različitim oblastima i da na osnovu kršćanskog milosrđa i altruizma razvija solidarnost među ljudima bez obzira na socijalno porijeklo, rasu, vjerske, etničke, nacionalne, polne i druge razlike.

OBLASTI RADA CARITASA BARSKE NADBISKUPIJE

  Caritasa Barske nadbiskupije realizuje aktivnosti u nekoliko oblasti: socijalna služba/servisi, rad sa mladima, zdravstvo, obrazovanje / edukacija, urgentna pomoć ljudima u nevolji, razvoj civilnog društva i ekonomski razvoj (razvoj socijalne ekonomije).

  Ciljne grupe sa kojima je Caritas Barske nadbidskupije radi su: mladi, osobe sa invaliditetom, stari, djeca, socijalno ugroženo stanovništvo, Romi i nezaposleni.
  Aktivnosti Caritasa Barske nadbiskupije se realizuju u: Baru, Ulcinju, Podgorici, Danilovgradu, Tuzima, Nikšiću, Cetinju, Plavu (Gusinju).

PROJEKTI CARITASA BARSKE NADBISKUPIJE

 • Jačanje civilnog društva
 • Kućna njega I pomoć u kući za stare osobe
 • Kućna njega I pomoć u kući za osobe sa invaliditima
 • Dnevni boravak za stare osobe
 • Topli obrok za stare osobe
 • Centar za pomoć i podršku djeci I mladima sa teškoćama u razvoju u domenu edukacije, terapije i socijelne integracije
 • Informativno edukativni centar za mlade
 • Ljetnji kampovi za mlade
 • Dopunska nastava za djecu u osnovnoj i srednjoj školi
 • Škola računara
 • Kursevi stranih jezika
 • Preventivna edukacija mladih o bolestima zavisnosti
 • Cerntar za edukaciju i komunikaciju za Romsku djecu
 • Razvoj omladinskog rada u zajednici
 • Promocija i razvoj volonterizma
 • Promocija i razvoj socijalne ekonomije
 • Pomoć u hrani i sredstvima za higijenu

Tokom mjeseca se kroz razne projekte pomoć se pruži za preko 2500 korisnika

Caritas Republike Češke

Caritas Republike Češke ima bogatu istoriju kada je u pitanju pomoć siromašnima i ugroženima. Aktivnosti su počele još za vrijeme prve Republike 1919. godine. Od tada je, uprkos zastoja u komunističkoj eri, Caritas Češke postao najveći nevladin pružalac usluga, kada su u pitanju socijalna i zdravstvena pomoć u Češkoj, a svoje aktivnosti je proširio i na druge zemlje kako bi pomogao razvoj zemalja kao što su Indonezija, Mongolija, Kambodža, Moldavija, Srbija, Kosovo, Etopija i Zambija.

Caritas Češke je uključen u preko 300 socijalnih projekata i postao je stalni učesnik humanitarnih projekata širom svijeta. U Češkoj su otvorili na stotine socijalnih i zdravstvenih servisa za strance u nevolji i uspostavili su prvi dom za bolesnike koji umiru. Njihov pristup sa kojim rade na prikupljanju donacija uključuje i najveći volonterski projekat u Češkoj pod nazivom "Three-Kings Collection" koji predstavlja skup od 14727 donatorskih kutija koje godišnje donose milione evra kao pomoć lokalnim humanitarnim akcijama, župnim projektima, i obezbjeđuju pomoć prilikom katastrofa koje pogađaju ostatak svijeta, kao što je cunami iz 2004. godine u Jugoistočnoj Aziji.

Bilo da je to kod kuće ili u inostranstvu, Caritas Češke je lansirao brojne akcije za pružanje pomoći nakon prirodnih katastrofa. Nakon teških poplava u Moravijskoj oblasti Češke Republike, distribuirana je hrana, voda, odjeća, medicinski materijal, a takođe su sprovođene aktivnsosti rekonstrukcije objekata. Na međunarodnom planu, četiri godine je Caritas Češke sarađivao sa zajednicama iz Indonežanske regije Aceh kako bi im pomogli da uspostave normalan život nakon tridesetogodišnjeg konflikta i cunamija iz 2004.

Glavna kancelarija Caritasa Češke u Pragu zapošljava oko 6 900 radnika, 5 220 stalnih volontera i preko 50 000 volontera na projektu Three Kings Collection. Caritas Češke se sastoji od 8 biskupija i oko 350 župa koje se sve nalaze pod okriljem Češke Biskupske Konferecije.

1995. godine, Caritas Češke Republike je postao punopravan član saveza Caritasa Europa i Caritasa Internationalis. Ključ uspjeha Caritasa Češke je bila dugotrajna saradnja unutar Caritasove mreže, na primjer sa Caritasom Španije, Njemačke, Australije, Mongolije, Italije, Irske, zatim Catholic Relief Servis iz SAD-a, kao i mnogi drugi.

Caritas Njemačke

Caritas Njemačke već duži niz godina sprovodi aktvnosti u oblasti kućne njege i zdravstvenih usluga u Istočnoj Evropi. Aktivnosti su uglavnom realizovane u Poljskoj, Slovačkoj, Rumuniji, Moldaviji, BiH, Ukrajini i Bugarskoj

Nakon velikih promjena u socijalnim i zdravstvenim sistemima istočnoevropskih zemalja koje su uslijedile nakon pada brojnih socijalističkih vlada devedesetih godina, novi zdravstveni sistemi su i dalje u fazi razvoja. Namjera Caritasa je bila da vodi računa o ljudima unutar njihovih zajednica sve dok država ne počne to da radi. Stoga, cilj svih aktivnosti u gore pomenutim zemljama je bio da se uspostave strukture medernog sistema kućne njege kako bi se obezbijedila profesionalna pomoć i njega starim licima, bolesnim i osobama sa invaliditetom koje najčešće žive same bez porodice u zapuštenim oronulim kućama. Deutscher Caritasverband - Njemačka asocijacija Caritasa je osnovana 1897. i iz nje su se razvile sve ostale grane Caritasa širom svijeta. Katolička Biskupska Konferencija Njemačke je 1916. godine zvanično objavila da je ta asocijacija socijalni ogranak Katoličke crkve u Njemačkoj.

Nakon što je u početku fokus djelovanja bio na projektima unutar države, Deutscher Caritasverband je formirao ogranak pod nazivom "Caritas Njemačke", koji sada širom svijeta učestvuje u socijalnim programima ali i u aktivnostima prilikom prirodnih katastrofa- aktivnosti pružanja podrške i pomoći za vrijeme i nakon katastrofa, podrška (kako finansijska, tako i u vidu savjeta) socijalnim programima za djecu sa manje mogućnosti, podrška za osobe sa invaliditetom, osnaživanje žena, podrška starim licima, kao i razne druge programe i aktivnosti u 165 zemalja svijeta

Socijalni rad Caritasa Njemačke je organozovan i koordinisan od strane 27 biskupijskih Caritasa sa glavnom kancelarijom u Frajburgu. Caritas ima više od pola miliona zaposlenih koji rade u Njemačkoj i pola miliona volontera. Međunarodno odjeljenje Caritasa Njemačke ima oko 70 zaposlenih. Oni rade sa Caritasovim partnerskim organizacijama u Istočnoj Evropi, Južnoj Americi, Africi i Aziji.

Saradnja između Caritasa Barske nadbiskupije i Caritasa Njemačke je počela 1991. godine za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji kroz pomoć u hrani, higijenskim proizvodima, odjeći, itd. Posljednjih godina se saradnja odvija kroz zajedničke projekte u oblasti socijalne pomoći, uglavnom kroz uspostavljen program kućne njege za stara lica i kroz dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju.